Komunikat prasowy nr 1, czerwiec 2016

 

Komunikat prasowy Biura
 STOWARZYSZENIA PRODUCENTÓW PAP

Nr 1 Czerwiec 2016

kierowany do uczestników rynku budowlanego w Polsce

 

Biuro Polskiego Stowarzyszenia Producentów Pap z siedzibą w Gdańsku kieruje niniejszy komunikat na ręce i do wiadomości uczestników polskiego rynku budowlanego:

 

1.    Członkowie Stowarzyszenia Producentów Pap (dalej SPP):

ICOPAL S.A.
IZOBUD SP. Z O.O.
IZOHAN SP. Z O.O.
IZOLACJA - JAROCIN S.A.
IZOLACJA -  MATIZOL S.A.
LEMAR SP. Z O.O.
TES SP. Z O.O.

pokrywający blisko 80% mocy produkcyjnych rynku materiałów bitumicznych zapoznali się z artykułem profesora Politechniki Zielonogórskiej – prof. dr. hab. inż. Tadeusza Bilińskiego na temat stosowania w Rosji oficjalnie surowca budowlanego, jakim jest tam naturalnie wydobywany azbest. Artykuł ten został opublikowany w powszechnie uznanym i szanowanym czasopiśmie Izby Projektowania Budowlanego pt. Wiadomości Projektanta Budownictwa (skan w załączeniu).

2.    Ogromnym zaskoczeniem dla członków SPP była informacja, iż w Rosji azbest jest nadal legalnym, powszechnie stosowanym surowcem, w tym szczególnie w przemyśle budowlanym. Z jeszcze większym zaskoczeniem przyjęto, że wśród materiałów budowlanych, w których stosowany jest azbest, wymienione są papy bitumiczne oraz wskazany imiennie jeden z konkurentów rosyjskich, działający również na rynku polskim.

3.    Mając na względzie dobre imię wyrobów budowlanych, jakimi są papy bitumiczne, zarówno oksydowane, jak i modyfikowane, SPP stanowczo informuje, iż w polskich rolowanych wyrobach bitumicznych azbest, jako zabroniony w UE materiał, nie jest stosowany ani jako surowiec, ani półprodukt przez żadnego z polskich producentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu Producentów Pap.

4.    Polskie Stowarzyszenie Producentów Pap mając na względzie zarówno dobre imię, jak i bezpieczeństwo i zdrowie polskich nabywców odbyło specjalne robocze spotkanie w dniu 8 czerwca 2016 r., na którym jednomyślnie przegłosowało podjęcie wszelkich działań rozpoznawczych, mających na celu zapobieganie wprowadzaniu na rynek polski wyrobów bitumicznych z podejrzeniem zastosowania azbestu.

5.    Polskie Stowarzyszenie Producentów Pap potwierdza informacje zawarte w artykule Wiadomości Projektanta Budownictwa o odpowiedzialności karnej pozbawienia wolności nawet do lat 5 za produkcję, wprowadzanie na terytorium RP wyrobów zawierających azbest i obrót takimi wyrobami (za Kancelarią Prawną obsługującą SPP).

[Art. 7b ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U.2004.3.20 z dnia 2004.01.12)

1. Kto wbrew przepisom ustawy wprowadza na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej azbest lub wyroby zawierające azbest, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

2. Tej samej karze podlega, kto produkuje wyroby zawierające azbest lub dokonuje obrotu azbestem lub wyrobami zawierającymi azbest.]

6.    W artykule Wiadomości Projektanta Budownictwa pada nazwa konkretnej firmy stosującej azbest w wyrobach bitumicznych – TECHNO NICOL. Ponieważ jest to firma, która działa już od kilku lat w Polsce jako importer, SPP po powzięciu tej informacji, w celu ochrony polskich nabywców, podjęło decyzję o konieczności dogłębnego sprawdzenia zaistniałych przesłanek używania azbestu do produkcji pap przez tę firmę. Dlatego SPP skieruje wnioski do organów administracji publicznej, takich jak: Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego, Główny Inspektor Sanitarny, Główny Inspektor Ochrony Środowiska, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta o podjęcie działań w podległych im obszarach. Równoległym krokiem będzie złożenie wniosków o wszczęcie śledztwa w sprawie podejrzenia popełnienia przestępstwa skierowanych przeciwko bezpośrednim importerom i jednostkom dokonującym obrotu, kierując sprawę do właściwych prokuratur. SPP podejmie również wszelkie inne kroki mające na celu ochronę dobrego imienia polskich wyrobów papowych i nie wiązania ich z użyciem azbestu.

7.    Mamy głęboką wiarę, iż działania powyższe wyjaśnią powzięte podejrzenia nieprawnego wprowadzenia do Polski wyrobów zawierających azbest w postaci rosyjskich pap importowanych do Polski lub wyeliminują taką możliwość. SPP mając na względzie dobro polskiego rynku i polskich nabywców podejmie wszelkie­ starania dla wyjaśnienia tej sprawy.

 

 

Aleksander Piszczek

Dyrektor Biura SPP